Energia solar a l'IES Son Pacs

 

 

Producció actual

El nostre Institut disposarà ben aviat d'una instal·lació de producció d'energia solar fotovoltàica connectada a la xarxa elèctrica. Amb aquesta instal·lació, l'energia elèctrica generada per les plaques solars, s'injectarà a la xarxa elèctrica. Amb això contribuirem a que s'hagi de produir menys energia per mètodes tradicionals i per tant disminueixi el consum energètic provinent de combustibles fòssils i l'emissió de gasos contaminants.

A la següent figura, es pot veure un esquema del funcionament de la instal·lació.

Les plaques (1) capten l'energia solar i la transformen en corrent elèctric: Estan instal·lades sobre una estructura metàl·lica motoritzada que fa el seguiment de la trajectòria del sol, cosa que permet que els rajos solars incideixin sempre perpendiculars a la placa. El seguiment es fa mitjançant un dispositiu de guiatge que control·la l'orientació de l'antena cercant el punt de màxima producció (2). Aquest sistema assegura la màxima generació d'energia elèctrica al llarg del dia, en front a altres sistemes estàtics on la màxima producció es concentra a les hores centrals del dia.

Les plaques solars generen corrent continu i cal convertir-lo en corrent altern apte per ser injectat a la xarxa elèctrica. L'inversor (3) fa aquesta funció, és a dir transforma, mitjançant components electrònics d epotència, el corrent continu generat per les plaques, en corrent altern sincronitzat amb la xarxa elèctrica i l'injecta a la xarxa.

Com es pot veure, l'energia elèctrica produïda es vendrà a la companyia elèctrica. Per això cal tenir un comptador (4) que permeti mesurar la quantitat d'energia injectada. A més, uns panells informatius (5) permetran saber quina quantitat d'energia es genera a cada instant. Aquesta informació també es podrà consultar per Internet des d'aquesta pàgina, mitjançant una connexió a la xarxa (6).

Aquí podeu trobar informació de les caracterísitiques de la instal·lació.

Aquesta instal·lació ha estat cofinançada per les Conselleries de Medi Ambient, Conselleria d'Indústria i energia i Conselleria d'Educació i Cultura.

Tornar